Voorwaarden en condities

Zoek je een manier om je bedrijf te laten groeien via Snapchat om meer klanten te bereiken? Wij zijn het beste Spotify Marketing bureau om je te helpen hoge ROI’s te bereiken met vriendelijke budgetten.

Vertrouwd door meer dan 550.000 gebruikers en meer dan 9.000.000 bestellingen. Fansoria kreeg ★★★★★ 4.9 beoordeling van onze klanten

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave
 
 1. Werkingssfeer
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Vergoeding
 5. Overdracht van de inhoud
 6. Verlening van gebruiksrechten
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken
 8. Toepasselijk recht
 9. Alternatieve geschillenbeslechting
1) Toepassingsgebied
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “AV”) van Fansoria (hierna te noemen “Licentiegever”), zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van gegevens die zich niet op een fysieke gegevensdrager bevinden, die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd (digitale inhoud), die een consument of ondernemer (hierna te noemen “Licentiehouder”) met de Licentiegever sluit met betrekking tot de digitale inhoud die de Licentiegever in zijn online winkel toont. Hiermee wordt het opnemen van de eigen voorwaarden van de Licentiehouder tegengesproken, tenzij anders overeengekomen. 1.2 Voorwerp van de overeenkomst is de overdracht van de door de licentiegever aangeboden digitale inhoud aan de licentienemer in elektronische vorm onder toekenning van bepaalde gebruiksrechten die in deze Algemene Voorwaarden nader worden geregeld. 1.3 Consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer in de zin van deze Algemene Voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met rechtsbevoegdheid die, wanneer hij een rechtshandeling sluit, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
2) Sluiting van het contract
2.1 De in de webwinkel van de licentiegever gepubliceerde inhoud vormt geen bindend aanbod van de licentiegever, maar dient voor het indienen van een bindend aanbod door de licentiehouder. 2.2 De licentienemer kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de licentiegever is geïntegreerd. Daarmee doet de Licentiehouder, nadat hij de gekozen inhoud in het virtuele winkelwagentje heeft gelegd en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, een wettelijk bindend aanbod om een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot de inhoud in het winkelwagentje door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. 2.3 De Licentiegever kan het aanbod van de Licentiehouder binnen vijf dagen aanvaarden,
 • door de Licentiehouder een schriftelijke opdrachtbevestiging of een opdrachtbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de opdrachtbevestiging door de Licentiehouder doorslaggevend is, of
 • door de bestelde inhoud aan de licentienemer te verstrekken, waarbij de toegang tot de licentienemer doorslaggevend is, of
 • door de vergunninghouder te vragen te betalen nadat de bestelling geplaatst is.
Als er meerdere alternatieven zijn, wordt de overeenkomst gesloten op het moment dat een van de alternatieven zich het eerst voordoet. Indien de licentiegever het aanbod van de licentienemer niet binnen de termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod, met als gevolg dat de licentienemer niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring. 2.4 De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de licentiehouder het aanbod heeft verzonden en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. 2.5 Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de Licentiegever wordt de tekst van het contract door de Licentiegever na het sluiten van het contract opgeslagen en in tekstvorm (bv. e-mail, fax of brief) aan de Licentienemer gezonden, nadat deze zijn bestelling heeft verzonden. De licentiegever zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken. Als de Licentiehouder vóór het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de online winkel van de Licentiegever heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de Licentiegever gearchiveerd en kunnen ze gratis door de Licentiehouder via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount worden ingezien door de overeenkomstige inloggegevens in te voeren. 2.6 Vóór de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier kan de licentiehouder zijn invoer voortdurend corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. Bovendien worden alle gegevens nogmaals in een bevestigingsvenster getoond vóór de bindende indiening van de bestelling en kunnen ze daar ook gecorrigeerd worden met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. 2.7 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst. 2.8 De orderverwerking en het contact verlopen meestal via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem voor de verwerking van de bestelling opgegeven e-mailadres juist is, zodat de door de licentiegever verzonden e-mails op dit adres ontvangen kunnen worden. Bij gebruik van SPAM filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de licentiegever of door derden die door de licentiegever zijn aangesteld om de bestelling te verwerken worden verzonden, kunnen worden bezorgd.
3) Herroepingsrecht
Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht. Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht vind je in de herroepingsinstructie van de licentiegever.
4) Bezoldiging
4.1 Voor het verlenen van rechten op de respectieve inhoud ontvangt de Licentiegever een forfaitaire licentievergoeding, waarvan het bedrag wordt gespecificeerd in de respectieve artikelbeschrijving. 4.2 De door de Licentiegever opgegeven prijzen zijn totaalprijzen en inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. 4.3 In het geval van betalingen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan waarvoor de licentiegever niet verantwoordelijk is en die door de licentienemer moeten worden gedragen. Deze omvatten bijvoorbeeld de kosten voor de overmaking van geld via kredietinstellingen (b.v. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten). 4.4 Er staan de licentienemer verschillende betalingsmogelijkheden ter beschikking, die in de online winkel van de licentiegever worden vermeld. 4.5 Als vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen. 4.6 Als de betalingsmethode “PayPal” wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg onder de voorwaarden van de PayPal Gebruiksvoorwaarden, te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.
5) Overdracht van de inhoud
De inhoud wordt uitsluitend in elektronische vorm verstrekt per e-mail of door downloaden van de website van de licentiegever.
6) Verlening van gebruiksrechten
6.1 Tenzij anders vermeld in de beschrijving in de online winkel van de Licentiegever, verleent de Licentiegever de Licentiehouder het niet-exclusieve recht om de verstrekte inhoud voor privé- en zakelijke doeleinden te gebruiken, onbeperkt wat betreft tijd en plaats. 6.2 Het overdragen van de inhoud aan derden of het maken van kopieën voor derden buiten het bereik van deze AV is niet toegestaan, tenzij de licentiegever heeft ingestemd met een overdracht van de contractuele licentie aan de derde. 6.3 De toekenning van rechten wordt pas van kracht wanneer de Licentiehouder de contractueel verschuldigde vergoeding volledig heeft betaald. De licentiegever kan het gebruik van de inhoud van het contract ook vóór die tijd voorlopig toestaan. Deze voorlopige toestemming houdt geen overdracht van rechten in.
7) Aansprakelijkheid voor gebreken
De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.
8) Toepasselijk recht
Indien de licentiehouder optreedt als koopman, rechtspersoon naar publiek recht of speciaal fonds naar publiek recht met zijn maatschappelijke zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien de maatschappelijke zetel van de licentiegever. Indien de Licentiehouder zijn maatschappelijke zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de vestigingsplaats van de Licentiegever de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien, indien de Overeenkomst of vorderingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteiten van de Licentiehouder. In de bovenstaande gevallen heeft de Licentiegever echter in elk geval het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen bij de rechtbank in de vestigingsplaats van de Licentiehouder.
9) Alternatieve geschillenbeslechting
9.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan onder de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is. 9.2 De Licentiegever is niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een instantie voor consumentengeschillenbeslechting.
Scroll naar boven