Villkor och bestämmelser

Letar du efter ett sätt att utveckla ditt företag via Snapchat för att nå ut till fler kunder? Vi är det bästa Spotify Marketing-byrån som hjälper dig att uppnå hög avkastning på investeringar med en lätt budget.

Mer än 550 000 användare och över 9 000 000 beställningar. Fansoria fick ★★★★★ 4.9 i betyg av våra kunder

Allmänna villkor med kundinformation

Innehållsförteckning
 
 1. Tillämpningsområde
 2. Slutande av kontraktet
 3. Rätt till ångerrätt
 4. Ersättning
 5. Överföring av innehållet
 6. Beviljande av nyttjanderätt
 7. Ansvar för fel
 8. Tillämplig lagstiftning
 9. Alternativ tvistlösning
1) Tillämpningsområde
1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade ”Allmänna villkor”) från Fansoria (nedan kallad ”Licensgivaren”) gäller för alla avtal om leverans av data som inte finns på en fysisk databärare, som produceras och tillhandahålls i digital form (digitalt innehåll), som en konsument eller företagare (nedan kallad ”Licenstagaren”) ingår med Licensgivaren om det digitala innehåll som Licensgivaren visar i sin webbutik. Härmed motsägs införandet av licensinnehavarens egna villkor, om inget annat avtalats. 1.2 Föremålet för avtalet är överföringen av det digitala innehåll som licensgivaren erbjuder licenstagaren i elektronisk form med vissa nyttjanderätter som regleras närmare i dessa allmänna villkor. 1.3 Med konsument avses i dessa allmänna villkor en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras till hans kommersiella verksamhet eller hans egen yrkesverksamhet. En företagare i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt kompetent partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.
2) Slutande av avtalet
2.1 Det innehåll som publiceras i licensgivarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från licensgivarens sida, utan tjänar till att licensinnehavaren kan lämna ett bindande erbjudande. 2.2 Licenstagaren kan lämna in erbjudandet via det onlinebeställningsformulär som är integrerat i licensgivarens onlinebutik. Genom att göra detta lämnar Licenstagaren, efter att ha lagt det valda innehållet i den virtuella kundvagnen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen, ett juridiskt bindande erbjudande om att ingå ett avtal om innehållet i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. 2.3 Licensgivaren kan acceptera Licenstagarens erbjudande inom fem dagar,
 • genom att skicka en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post) till licenstagaren, varvid licenstagarens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande, eller
 • genom att förse licenstagaren med det beställda innehållet, varvid licenstagarens tillgång är avgörande, eller
 • genom att begära att licenstagaren betalar efter det att beställningen har gjorts.
Om det finns flera alternativ, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av alternativen inträffar först. Om licensgivaren inte accepterar licenstagarens erbjudande inom denna period ska detta betraktas som ett avslag på erbjudandet med följden att licenstagaren inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring. 2.4 Fristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att licenstagaren skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. 2.5 När ett anbud lämnas in via licensgivarens online-beställningsformulär kommer avtalstexten att sparas av licensgivaren efter det att avtalet har ingåtts och skickas till licenstagaren i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter det att licenstagaren har skickat sin beställning. Licensgivaren kommer inte att göra avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om Licenstagaren har skapat ett användarkonto i Licensgivarens webbshop innan han skickar sin beställning, kommer beställningsuppgifterna att arkiveras på Licensgivarens webbplats och kan nås kostnadsfritt av Licenstagaren via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att ange motsvarande inloggningsuppgifter. 2.6 Innan beställningen skickas bindande via beställningsformuläret online kan licenstagaren kontinuerligt korrigera sina uppgifter med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna. Dessutom visas alla uppgifter återigen i ett bekräftelsefönster innan ordern lämnas in och kan där korrigeras med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna. 2.7 Endast det tyska språket är tillgängligt för att ingå avtalet. 2.8 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han eller hon har angett för orderhantering är korrekt, så att e-postmeddelanden från licensgivaren kan tas emot på denna adress. Vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av licensgivaren eller tredje part som licensgivaren har anlitat för att behandla beställningen kan levereras.
3) Rätt till återkallelse
Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt. Mer detaljerad information om rätten till återkallelse finns i licensgivarens återkallelseanvisning.
4) Ersättning
4.1 För beviljandet av rättigheter till respektive innehåll ska licensgivaren erhålla en fast licensavgift vars belopp anges i respektive objekts beskrivning. 4.2 De priser som Licensgivaren anger är totalpriser och inkluderar lagstadgad mervärdesskatt. 4.3 Vid betalningar i länder utanför Europeiska unionen kan det i enskilda fall uppstå ytterligare kostnader som licensgivaren inte ansvarar för och som licenstagaren ska stå för. Dessa inkluderar t.ex. kostnader för överföring av medel via kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter). 4.4 Licenstagaren har tillgång till olika betalningsalternativ som anges i licensgivarens webbutik. 4.5 Om förskottsbetalning genom banköverföring har avtalats ska betalningen ske omedelbart efter att avtalet har ingåtts, om inte parterna har kommit överens om en senare förfallodag. 4.6 Om betalningsmetoden ”PayPal” väljs kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg enligt villkoren i PayPals användarvillkor, som finns tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.
5) Överföring av innehållet
Innehållet tillhandahålls uteslutande i elektronisk form via e-post eller genom nedladdning från licensgivarens webbplats.
6) Beviljande av nyttjanderätt
6.1 Om inget annat anges i beskrivningen i Licensgivarens webbutik ger Licensgivaren Licenstagaren den icke-exklusiva rätten att använda det tillhandahållna innehållet för privata och affärsmässiga ändamål, obegränsat i tid och rum. 6.2 Överföring av innehållet till tredje part eller skapande av kopior för tredje part utanför tillämpningsområdet för dessa allmänna villkor är inte tillåten om inte licensgivaren har samtyckt till en överföring av den avtalsenliga licensen till tredje part. 6.3 Tilldelningen av rättigheter träder i kraft först när licenstagaren har betalat den avtalsenliga ersättningen i sin helhet. Licensgivaren kan också tillfälligt tillåta användning av avtalets innehåll före denna tidpunkt. Ett sådant provisoriskt tillstånd utgör inte en överföring av rättigheter.
7) Ansvar för fel
Det lagstadgade felansvaret gäller.
8) Tillämplig lag
Om licenstagaren agerar som köpman, offentligrättslig juridisk person eller offentligrättslig specialfond med sitt säte i Förbundsrepubliken Tyskland, är licensgivarens säte exklusivt behörig för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal. Om Licenstagaren har sitt säte utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium, ska Licensgivarens säte vara exklusivt behörig för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal, om avtalet eller anspråk som uppstår i samband med avtalet kan hänföras till Licenstagarens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. I ovanstående fall har licensgivaren dock i alla fall rätt att vidta rättsliga åtgärder vid domstolen på licensinnehavarens verksamhetsställe.
9) Alternativ tvistlösning
9.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr Plattformen fungerar som en kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med köp- eller tjänsteavtal på nätet där en konsument är inblandad. 9.2 Licensgivaren är varken skyldig eller villig att delta i tvistlösningsförfaranden inför ett organ för konsumenttvistlösning.
Rulla till toppen