Warunki i zasady

Szukasz sposobu na rozwój swojej firmy poprzez Snapchat, aby dotrzeć do większej liczby klientów? Jesteśmy najlepszą agencją Spotify Marketing, która pomoże Ci osiągnąć wysoki ROI przy przyjaznym budżecie.

Zaufało mu ponad 550 000 użytkowników i ponad 9 000 000 zamówień. Fansoria otrzymała od naszych klientów ★★★★★ ocenę 4.9

Warunki ogólne z informacjami dla klientów

Spis treści
 
 1. Zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo do odstąpienia od umowy
 4. Kompensacja
 5. Przekazanie zawartości
 6. Udzielanie praw użytkowania
 7. Odpowiedzialność za wady
 8. Prawo właściwe
 9. Alternatywne metody rozwiązywania sporów
1) Zakres stosowania
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) firmy Fansoria (zwanej dalej „Licencjodawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów o dostarczenie danych niezawartych na fizycznym nośniku danych, które są wytwarzane i udostępniane w formie cyfrowej (treści cyfrowe), które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej „Licencjobiorcą”) zawiera z Licencjodawcą w odniesieniu do treści cyfrowych prezentowanych przez Licencjodawcę w jego sklepie internetowym. Niniejszym zaprzecza się włączaniu własnych warunków licencjobiorcy, chyba że uzgodniono inaczej. 1.2 Przedmiotem umowy jest przekazanie licencjobiorcy treści cyfrowych oferowanych przez licencjodawcę w formie elektronicznej w ramach przyznania określonych praw do korzystania z nich, które zostały dokładniej uregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych. 1.3 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWU jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do działalności zawodowej prowadzonej na własny rachunek. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych Warunków Ogólnych jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.
2) Zawarcie umowy
2.1 Treści opublikowane w sklepie internetowym licencjodawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony licencjodawcy, lecz służą złożeniu wiążącej oferty przez licencjobiorcę. 2.2 Licencjobiorca może złożyć ofertę za pomocą formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym Licencjodawcy. W ten sposób Licencjobiorca, po umieszczeniu wybranych treści w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces składania zamówienia, składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy dotyczącej treści zawartych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia. 2.3 Licencjodawca może przyjąć ofertę Licencjobiorcy w ciągu pięciu dni,
 • przesyłając Licencjobiorcy pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez Licencjobiorcę, lub
 • dostarczając licencjobiorcy zamówione treści, przy czym decydujące znaczenie ma dostęp do nich, lub
 • poprzez wezwanie licencjobiorcy do zapłaty po złożeniu zamówienia.
Jeśli istnieje kilka alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z nich pojawi się jako pierwsza. Jeśli licencjodawca nie przyjmie oferty licencjobiorcy w tym terminie, będzie to uznane za odrzucenie oferty, w wyniku czego licencjobiorca nie będzie już związany swoim oświadczeniem woli. 2.4 Okres przyjęcia oferty rozpoczyna się w dniu następującym po wysłaniu oferty przez licencjobiorcę i kończy się wraz z upływem piątego dnia od wysłania oferty. 2.5 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Licencjodawcy, tekst umowy zostanie zapisany przez Licencjodawcę po zawarciu umowy i przesłany Licencjobiorcy w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu przez niego zamówienia. Licencjodawca nie będzie udostępniał tekstu umowy w szerszym zakresie. Jeśli przed wysłaniem zamówienia Licencjobiorca założył konto użytkownika w sklepie internetowym Licencjodawcy, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Licencjodawcy i Licencjobiorca będzie miał do nich bezpłatny dostęp za pośrednictwem swojego chronionego hasłem konta użytkownika, wprowadzając odpowiednie dane logowania. 2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia licencjobiorca może na bieżąco poprawiać swoje wpisy za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy. Ponadto przed wiążącym złożeniem zamówienia wszystkie wpisy są jeszcze raz wyświetlane w oknie potwierdzającym i można je skorygować za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy. 2.7 Przy zawieraniu umowy można posługiwać się wyłącznie językiem niemieckim. 2.8 Przetwarzanie zamówień i kontakt z nimi odbywa się zazwyczaj za pomocą poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez licencjodawcę mogły być odbierane na ten adres. Korzystając z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez licencjodawcę lub osoby trzecie, którym licencjodawca zlecił realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.
3) Prawo do odstąpienia od umowy
Konsumenci mają generalnie prawo do odstąpienia od umowy. Bardziej szczegółowe informacje na temat prawa do odwołania można znaleźć w instrukcji odwołania wydanej przez licencjodawcę.
4) Wynagrodzenie
4.1 Za udzielenie praw do poszczególnych treści Licencjodawca otrzyma zryczałtowaną opłatę licencyjną, której wysokość jest określona w opisie danego przedmiotu. 4.2 Ceny podane przez Licencjodawcę są cenami całkowitymi i zawierają ustawowy podatek VAT. 4.3 W przypadku płatności w krajach poza Unią Europejską, w indywidualnych przypadkach mogą powstać dodatkowe koszty, za które licencjodawca nie jest odpowiedzialny i które ponosi licencjobiorca. Obejmują one na przykład koszty transferu środków za pośrednictwem instytucji kredytowych (np. opłaty za przelew, opłaty za wymianę walut). 4.4 Licencjobiorca ma do dyspozycji różne opcje płatności, które są określone w sklepie internetowym licencjodawcy. 4.5 Jeśli uzgodniono płatność z góry przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności. 4.6 W przypadku wyboru metody płatności „PayPal” płatność zostanie zrealizowana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg na zasadach określonych w Warunkach korzystania z systemu PayPal, dostępnych na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.
5) Przekazanie zawartości
Treść jest dostarczana wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez pobranie ze strony internetowej licencjodawcy.
6) Udzielanie praw użytkowania
6.1 Jeśli opis w sklepie internetowym Licencjodawcy nie stanowi inaczej, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego prawa do korzystania z udostępnionych treści w celach prywatnych i biznesowych, bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. 6.2 Przekazywanie treści osobom trzecim lub tworzenie kopii dla osób trzecich poza zakresem niniejszych OWU jest niedozwolone, chyba że licencjodawca wyraził zgodę na przekazanie licencji umownej osobie trzeciej. 6.3 Przyznanie praw staje się skuteczne dopiero wtedy, gdy Licencjobiorca zapłaci w całości należne na mocy umowy wynagrodzenie. Licencjodawca może również tymczasowo zezwolić na korzystanie z treści umowy przed upływem tego czasu. Takie tymczasowe zezwolenie nie stanowi przeniesienia praw.
7) Odpowiedzialność za wady
Obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady.
8) Prawo właściwe
Jeśli licencjobiorca działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z tej umowy jest siedziba licencjodawcy. Jeśli Licencjobiorca ma swoją siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłączną jurysdykcją dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej Umowy jest miejsce prowadzenia działalności przez Licencjodawcę, jeśli Umowa lub roszczenia wynikające z Umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej Licencjobiorcy. W powyższych przypadkach Licencjodawca jest jednak w każdym przypadku uprawniony do podjęcia działań prawnych w sądzie właściwym dla miejsca prowadzenia działalności przez Licencjobiorcę.
9) Alternatywne metody rozwiązywania sporów
9.1 Komisja Europejska udostępnia w Internecie platformę do rozwiązywania sporów online pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów kupna lub usług, w których uczestniczy konsument. 9.2 Licencjodawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed organem rozstrzygającym spory konsumenckie.
Scroll to Top